Podmínky pro účast

1. Kdo se smí účastnit

Účastnit se může každý ve věku od 16 do 29 let s trvalým bydlištěm v České republice, Polsku nebo Německu.

2. Odevzdání eseje

2.1 Podmínky

Odevzdat je možné pouze vlastní autorskou esej v českém, polském, nebo německém jazyce. Každá esej může být sepsaná pouze jedním autorem. Každý autor může odevzdat jen jeden text.

2.2 Způsob odevzdání

Odevzdání eseje upřednostňujeme přes nahrávací formulář na webové stránce v následujících formátech – Microsoft Word .doc- nebo .docx.

Maximální velikost 5 MB nesmí být překročena. Ve výjimečných případech (například při společném odevzdávání esejí celých tříd) mohou být příspěvky zaslány e-mailem na adresu uvedenou v kontaktech.

2.3 Délka eseje

Rozsah souvislého textu by měl být minimálně 3500 a maximálně 8000 znaků včetně mezer (bez poznámek pod čarou, pokud je autor v textu používá).

2.4 Forma eseje

Formu eseje (vědecká, publicistická atd.) si mohou autoři zvolit sami. Je také umožněno využívat poznámky pod čarou. Genderově vyvážená forma jazyka je žádaná.

2.5 Prohlášení o autorství

Odevzdáním eseje prohlašuje její autor, že text vypracoval samostatně a nepoužil přitom žádné jiné zdroje než ty, které jsou povoleny. Části textu, které pocházejí z jiných prací, a to ať už doslovné citace, či parafráze, musí být s uvedením původního zdroje řádně ocitovány. Porušení těchto pravidel je považováno za podvádění, které vylučuje text ze soutěže, znemožňuje jakékoliv zveřejnění a může mít za následek další sankce.

2.6 Kontaktní údaje

Odevzdáním eseje vyjadřuje autor souhlas se zpracováním a uložením osobních údajů (v rozsahu – jméno, adresa, datum narození a e-mailová adresa) organizátorem esejistické soutěže (Vzdělávací organizace Sasko (Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.), Nadace porozumění Evropy – Krzyżowa (Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego), Shromáždění německých spolků v České republice). Jelikož je projekt financován z prostředků Evropské unie (Dotační program Evropa pro občany), souhlasí autor textu s tím, že jeho osobní údaje budou poskytnuty Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské unie a Evropské unii pro účely projektové dokumentace a vyúčtování projektu. Autor se také zaručuje, že údaje uvedené při odevzdání eseje jsou platné, a to minimálně po dobu konání soutěže. Pro případné změny kontaktních údajů během konání soutěže je nutné tuto změnu nahlásit pořadateli.

2.7 Uzávěrka soutěže

Uzávěrka soutěže je 12. 4. 2021.

3. Publikace a ocenění

3.1 Ocenění

Trinacionální porota stanoví 3 nejlepší práce v každé zemi a výherci budou oceněni finanční odměnou (1. místo 500 EUR, 2. místo 300 EUR, 3. místo 200 EUR)

3.2 Publikace ve sborníku

Vítězné texty budou zveřejněny jak v trojjazyčném tištěném sborníku, tak i na webových stránkách projektu. Online na webových stránkách budou publikovány i další soutěžní texty. Nevzniká přitom však žádný nárok na honorář či publikaci ve sborníku.

3.3 Předávání odměn oceněným autorům

Autoři vítězných prací se zúčastní slavnostního předávání cen v sále Fóra moderní historie (Zeitgeschichtliches Forum Leipzig) v prosinci 2021. Náklady na cestu a ubytování převezme pořadatel soutěže.

3.4 Prohlášení oceněných autorů

Ocenění autoři souhlasí s tím, že v rámci esejistické soutěže budou uvedeni pod svým jménem a na fotografiích na webových stránkách organizátorů (www.moje-evropa-svobody.cz, www.dg-bildungswerksachsen.org, www.krzyzowa.org.pl, www.landesversammlung.cz), v newsletterech a výročních zprávách Vzdělávací organizace Sasko (Das Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.) a také na sociálních sítích organizujících subjektů. Ocenění autoři také vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a fotografie ve zprávách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské unie a Evropské unie za účelem propagace soutěže na internetových stránkách, sociálních sítích a v publikacích.

3.5 Udělení práv

Autoři vybraných esejí, které byly zaslány do esejistické soutěže a vybrány k otisknutí ve sborníku, souhlasí se zveřejněním Vzdělávací organizací Sasko (Das Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.), a všech podílejících se organizací včetně Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Evropské unie a Evropské unie.

4. Práva a povinnosti vydavatele – redakce a korektura

Redakce a korektura textu bude k provedení zadána, anebo provedena přímo vydavatelem. Vydavatel se tímto zavazuje, předat autorům text po provedení redakce a korektury. Autoři, kterým bude verze s úpravami zaslána, mají právo na provedení autorské korektury této verze a jsou zároveň povinni podat zpětnou vazbu ke korektuře a redakci ve vydavatelem určené lhůtě. Udělení souhlasu se zaslanou verzí a povolení k tisku platí i v případě, že se autoři během určené lhůty po obdržení textu nevyjádří jinak nebo autorskou korekturu neprovedou vůbec. Jako přiměřená lhůta se považují dva týdny od odeslání materiálů vydavatelem, pokud vydavatel v jednotlivých případech neurčí jinak.

5. Práva a povinnosti autorů – publikace

5.1 Redakce

Autoři souhlasí s tím, že vezmou v potaz doporučení a návrhy po redakční, obsahové a stylistické stránce. V případě, že po zaslání vydavatelovy revidované verze eseje nebude v přiměřené lhůtě dodána autorem vhodně revidovaná či opravená esej, je vydavatel oprávněn esej zcela odmítnout anebo ji zveřejnit v jím požadované upravené verzi.

5.2 Opětovná publikace

V případě dalších publikací příspěvku v jiných médiích si musí autor textu vyžádat písemný souhlas vydavatele. U dalších publikací je nutno uvést údaje první publikace, a sice jméno vydavatele, název, místo a rok vydání.

Pokud autor již uveřejnil odevzdanou esej v jiném médiu, a to před samotným vydáním sborníku, je jeho povinností, objasnit publikační práva v rámci následné publikace s ohledem na esejistickou soutěž.

5.3 Honorář

Autorům nenáleží za publikaci eseje žádný honorář.

5.4 Vydání sborníku

Sborník vyjde po 900 tištěných exemplárech, které budou volně k dostání u pořadatele soutěže do rozebrání všech výtisků. Autoři mají nárok na tři exempláře pro svojí vlastní potřebu..

© 2021 Vzdělávací organizace Sasko ((Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V. | Všechna práva vyhrazena.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen